TILLGÄNGLIGHETSINVENTERING

Vi på BBH Arkitektur & Teknik kan tillgänglighetsinventering. Vi har tillgänglighetsinventerat platser som Arlanda, Landvetter och Vasamuseet. Kontakta oss så svarar vi på dina frågor!

Tillgänglighetsinventering innebär besök på plats och inventering av brister avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetsinventering har utförts inom publika delar (avsedda för allmänheten) av terminaler samt omgivande markområde i anslutning till entréer.

Grundläggande inriktning vid bedömning av brister och förslag till tillgänglighetsanpassning är: åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i enlighet med HIN – Boverkets föreskrift om ”Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser”, samt delvis MFD:s riktlinjer ”Riv hindren”.

Tillgänglighetsinventering redovisas i en rapport som redogör brister avseende tillgänglighet som har framkommit i samband med tillgänglighetsinventeringen samt ger förslag till åtgärder – beskrivna i generella ordalag. På planritningar över byggnadens olika våningsplan markeras var brister noterats. Bristerna redovisas även med fotodokumentation och kort bildtext.

Tillgänglighetsinventeringar har på uppdrag av Statens Fastighetsverk utförts på flera av Stockholms museer, t.ex. Vasamuseet, Historiska museet, Sjöhistoriska museet, Armémuseet och flera andra kulturhistoriska byggnader som t.ex. Haga Tingshus, Kungliga Myntet, Ladugårdsbron-Kungliga Musikaliska Akademien m.fl.

BBH har på uppdrag av Riksdagsförvaltningen utfört tillgänglighetsinventering av publika delar av lokaler i Riksdagshusen (östra och västra).

På uppdrag av Swedavia har tillgänglighetsinventering av ett antal av Sveriges flygterminaler genomförts av BBH.

FRÅGA OSS!

tillganglighet@bbh.se

Alexander Trimboli

Arkitekt SAR/MSA, sakkunnig inom tillgänglighet

Annalisa Marinelli

Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet

Carolin Larsson

Byggnadsingenjör, Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet

Josefina Eneroth

Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet

Mustasin Haque

Byggnadsingenjör, Sakkunnig inom tillgänglighet